top of page

Hvad er Rudolf Steiners antroposofi?         

 

Det studiearbejde, der har ført frem til planerne for oprettelsen af Maries Have, har bl.a. været inspireret af Rudolf Steiners antroposofi, fordi flere af deltagerne har et udgangspunkt i Hertha Levefællesskab i Herskind – et socialpædagogisk projekt, hvor Rudolf Steiners tanker præger mange af de initiativer, der indgår. Hans filosofiske virke var ikke bare tankespind, men var baseret på en viden, som han tilegnede sig ud fra et oversanseligt arbejde – åndsvidenskab, som han kaldte det – med det formål at tilvejebringe de bedste impulser for menneskelivet i alle dets aspekter fra alle tilgængelige kilder.

 

Efterhånden som Rudolf Steiners omfattende foredragsvirksomhed tændte en glød i mennesker fra vidt forskellige videnskabelige, pædagogiske, praktiske og religiøse kredse, stillede disse ham over for konkrete opgaver med at indarbejde et helhedssyn og en levendegørende impuls i talrige forskellige virksomheder. I antroposofien ligger også en vej til forståelse af begivenhederne omkring Kristus og deres betydning for verden dengang og i dag.

 

Antropos betyder menneske, og sofi betyder visdom eller kundskab, så antroposofi er i grunden menneskevisdom eller kundskab om mennesket – i videste forstand. Rudolf Steiners anliggende var ikke alene at virke i akademiske kredse, men at medvirke til at bringe mennesker viden og impulser fra den højeste autoritet – den åndelige verden, som er grundlaget for alt skabt og alt virke – og til at udnytte denne viden og disse impulser i udviklingen af menneskets fysiske, sjælelige og åndelige evner og betingelser.

Ren intellektuel åndsvidenskab var ikke hans eneste anliggende, men målet var også at bringe al ren teoretisk viden og al praktisk virke til et højdepunkt af samvirken til gavn og glæde og til fremme af menneskehedsudviklingen. 

 

Derfor det biodynamiske princip i plantedyrkningen og dyreholdet, derfor rytme, form og kunstnerisk virke i undervisningen, derfor naturlige stoffer og rytmisering i fremstillingen af antroposofisk medicin, derfor helhedsbetragtninger på mennesket sundhedsmæssigt, socialt og spirituelt.

Steiner døde i 1925. Hans impulser har sat sig spor verden over, og talrige mennesker har arbejdet og arbejder fortsat på videreudviklingen af de impulser, han har givet. Hans arbejde var ikke noget afsluttet. Det vil fortsætte, så længe menneskelivet består, også under andre betegnelser end antroposofi.

 

                                                                                                                   April 2013, Ole Wadsholt

 

bottom of page